Евро-азиатски отношения

От създаването на стратегията на ЕС през 1994 г. за Азия, се появяват и множество стратегически документи за страните от ЕС, като Китай, Индия, Япония, Южна Корея. Всички те са свързани и за тях се отнася съществуването на Обединение на държавите от Югоизточна Азия известно още като Association of Southeast Asian Nations или (АСЕАН).

Отношенията на европейските и азиатските страни достигнат до висока степен институционализация и на различни равнища. Диалог се реализира, както от експертни срещи, така и от срещи на най-високо равнище. В тях участват правителствени и държавни ръководители от региона на Европа и на Азия, не са малко и представителите на Европейската комисия. По пътя на европейската нагласа, вземайки под внимание икономически и политически измерения на политиката за Азия от страната на Европа, трябва да бъдат съгласувани и различните сфери на политиката. Освен преплитащите се евро-азиатски отношения, които са както по отношение на икономика, така и на търговия, политическият диалог – двустранен и многостранен, може да се каже, че не е скрита и липсата на сериозни дефицити.

Евро-азиатски отношения поместват набор от теми на регионално развитие в Европа и Азия и достигат до глобални обществени и икономически въпроси, както и въпроси засягащи сигурността и политиката. Много пъти причини за различия в евро-азиатски отношения се оказват в резултат от различните схващания за демокрация на двата континента Европа и Азия. Това обяснява и защо за ЕС е така трудно в самите споразумения с азиатските страни да се вмъкне един параграф за съответна клауза и демокрация над човешките права.

Отношенията на евро-азиатските страни по теми в областта на политика и сигурност бележат един открит диалог, в който се формират разходи по въоръжаване, вътрешни и междудържавни проблеми за целият азиатски тихо-океанския регион. В евроазиатките отношения една от често засяганите теми е и свързаната с положението на корейския полуостров и развитието на Китай като регионален фактор.