Процесът на Срещата Азия-Европа (САЕ)

Политиката на Европа за Азия се свежда до множество и различни аспекти на външни отношения от ЕС. За основна характеристика може да се посочи различността в отношенията между двата региона, а именно в икономическо и политическо измерение.

Евро-азиатски отношения са свързани и до голяма степен с диалог по отношение на отбраната и сигурността. Или казано с други думи евро-азиатски отношения е добре да се разглеждат като постепенен и бавен процес на приближаване на страните, които са свързвани и обединявани, както от общи инициативи, така и не по-рядко от противоположни интереси.

САЕ или Срещата Азия-Европа, с участието и на страни като Бруней, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филипини, Виетнам, Тайланд, Япония, Китай и Южна Корея и още петнадесетте страни от Европейската комисия и членки от ЕС. Тя съществува от 1996 година, когато и стартира самият процес. Продължава да се провежда на всеки две години, под формата на срещи между служители и министри. В началото неформалното протичане на процеса се свежда до разглеждане на отношенията по въпроси свързани с икономически и културни теми, чиято същност е далеч от теми и поводи за конфликти. След 2000 година или в старта на новата ера започва и обсъждане на теми свързани със сигурността на регионите.

С цел преодоляване на различни перипетии евро-азиатските отношения се борят и със справяне и излизане от икономическата криза и редица други въпроси. Стратегията за излизане от кризисни ситуации е придружавана с провеждане на мерки за преструктуриране и поглед към различни аспекти от културен и обществения живот на двата региона.

И въпреки добрите резултати, които бележи САЕ, все още съществуват трудности на евро-азиатско сътрудничество да се превърне в задължителна форма. В принципа на еро-азиатски отношения се залага на общи интереси, а това не малко пъти оказва проблеми и тогава се налага проучване и мнение на всички страни участници.