Евро-азиатски отношения

От създаването на стратегията на ЕС през 1994 г. за Азия, се появяват и множество стратегически документи за страните от ЕС, като Китай, Индия, Япония, Южна Корея. Всички те са свързани и за тях се отнася съществуването на Обединение на държавите от Югоизточна Азия известно още като Association of Southeast Asian Nations или (АСЕАН).

Отношенията на европейските и азиатските страни достигнат до висока степен институционализация и на различни равнища. Диалог се реализира, както от експертни срещи, така и от срещи на най-високо равнище. В тях участват правителствени и държавни ръководители от региона на Европа и на Азия, не са малко и представителите на Европейската комисия. По пътя на европейската нагласа, вземайки под внимание икономически и политически измерения на политиката за Азия от страната на Европа, трябва да бъдат съгласувани и различните сфери на политиката. Освен преплитащите се евро-азиатски отношения, които са както по отношение на икономика, така и на търговия, политическият диалог – двустранен и многостранен, може да се каже, че не е скрита и липсата на сериозни дефицити.

Евро-азиатски отношения поместват набор от теми на регионално развитие в Европа и Азия и достигат до глобални обществени и икономически въпроси, както и въпроси засягащи сигурността и политиката. Много пъти причини за различия в евро-азиатски отношения се оказват в резултат от различните схващания за демокрация на двата континента Европа и Азия. Това обяснява и защо за ЕС е така трудно в самите споразумения с азиатските страни да се вмъкне един параграф за съответна клауза и демокрация над човешките права.

Отношенията на евро-азиатските страни по теми в областта на политика и сигурност бележат един открит диалог, в който се формират разходи по въоръжаване, вътрешни и междудържавни проблеми за целият азиатски тихо-океанския регион. В евроазиатките отношения една от често засяганите теми е и свързаната с положението на корейския полуостров и развитието на Китай като регионален фактор.

Процесът на Срещата Азия-Европа (САЕ)

Политиката на Европа за Азия се свежда до множество и различни аспекти на външни отношения от ЕС. За основна характеристика може да се посочи различността в отношенията между двата региона, а именно в икономическо и политическо измерение.

Евро-азиатски отношения са свързани и до голяма степен с диалог по отношение на отбраната и сигурността. Или казано с други думи евро-азиатски отношения е добре да се разглеждат като постепенен и бавен процес на приближаване на страните, които са свързвани и обединявани, както от общи инициативи, така и не по-рядко от противоположни интереси.

САЕ или Срещата Азия-Европа, с участието и на страни като Бруней, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филипини, Виетнам, Тайланд, Япония, Китай и Южна Корея и още петнадесетте страни от Европейската комисия и членки от ЕС. Тя съществува от 1996 година, когато и стартира самият процес. Продължава да се провежда на всеки две години, под формата на срещи между служители и министри. В началото неформалното протичане на процеса се свежда до разглеждане на отношенията по въпроси свързани с икономически и културни теми, чиято същност е далеч от теми и поводи за конфликти. След 2000 година или в старта на новата ера започва и обсъждане на теми свързани със сигурността на регионите.

С цел преодоляване на различни перипетии евро-азиатските отношения се борят и със справяне и излизане от икономическата криза и редица други въпроси. Стратегията за излизане от кризисни ситуации е придружавана с провеждане на мерки за преструктуриране и поглед към различни аспекти от културен и обществения живот на двата региона.

И въпреки добрите резултати, които бележи САЕ, все още съществуват трудности на евро-азиатско сътрудничество да се превърне в задължителна форма. В принципа на еро-азиатски отношения се залага на общи интереси, а това не малко пъти оказва проблеми и тогава се налага проучване и мнение на всички страни участници.